Niste ulogovani | Prijava | Registracija

Pretraga

ODABERI JEZIK

Reklamacije

 

Prodavac:

 

FM Company.d.o.o
Ul. Radoja Domanovića 46
21000 Novi Sad
Pib : 102086439
Mat. Broj : 08639680
Registar privrednih subjekata : BD 92790/2014

kancelarija@fmcompany.co.rs


PRAVILNIK O REKLAMACIJI ROBE POTROŠAČA


  

U skladu sa članom 12. st 1. t.6 i članovima 51 i 55 Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021), Direktor FM Company  export-import Novi Sad dana 21.12.2021. godine donosi:

PRAVILNIK O REŠAVANJU REKLAMACIJA

Član 1.

Ovim Pravilnikom se reguliše postupak i način rešavanja reklamacija potrošača za proizvode kupljene u maloprodajnim objektima i online prodavnici „FM Company  export-import Novi Sad“ – Urban shop.

Član 2.

Poštrošač  ima pravo da izjavi reklamaciju zbog pogrešno obračunate cene, kao i zbog nesaobraznosti robe ugovoru. FM company je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

 

Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

 

Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome FM Company odgovora za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od  jedne godine.

 

Član 3.

FM Company je dužan da primi izjavljenu reklamaciju.

 

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem ili na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili  drugog dokaza i kupovini (kopija računa, slip i sl.).

 

Prilikom podnošenja reklamacija potrošač predaje robu sa nedostatkom.

 

Prilikom reklamacije proizvoda kupljenih u online prodavnici potrošač ima pravo da preda robu o trošku porodavca kurirskom službom Bex Express.

 

Početak roka za reklamaciju se računa od datuma dostavljanja reklamiranog artikla i dokaza o kupovini FM company-ju.

 

FM Company vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača. Prilikom obrade podataka o ličnosti potrošača, FM Company postupa u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

 

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige i sadrži naročito ime i prezime podnosioca i datum prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije i kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.

Član 4.

FM Company će potrošaču izdati reklamacioni list ili elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

FM Company je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

 

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

 

FM Company je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor FM Company-a iz prethodnog stava ovog člana i počinje da teče iznova kada FM Company primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom FM company-a iz prethodnog stava.

 

Ukoliko FM company iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

Član 5.

Ukoliko FM Company odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

 

Nemogućnost potrošača da dostavi amabalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

 

Ukoliko FM company usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da postupu na način predviđen članom 4. St. 1, 2 i 3 ovog Pravilnika.

 

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

 

Član 6.

Potrošač je dužan da se pridržava uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i slično. Ukoliko je reklamirano oštećenje nastalo usled nepridržavanja namene i preporučenog načina održavanja, artikal ne podleže reklamaciji.

 

Ako se nesaobraznost na kupljenoj robi pojavi u prvih 6 (šest) meseci od datuma kupovine odnosno prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene, raskidom ugovora uz vraćanje kupljene robe. U navedenom roku, nesaobraznost robe ugovoru je moguće otkloniti opravkom, ali uz izričitu saglasnost Potrošača.

 

Ako se nesaobraznost robe ugovoru pojavi posle 6 (šest) meseci od datuma kupovine odnosno prelaska rizika na potrošača, potrošač navodi svoj zahtev u reklamcionom listu (zamena, odgovarajuće umanjenje cene, raskid ugovora uz vraćanje kupljene robe ili opravka) ali trgovac odlučuje na koji način će biti rešena opravdana reklamacija.

 

U slučaju raskida ugovora potrošač ima pravo na povraćaj novčanog iznosa na dan kupovine ( iznosa navedenog na fisklanom računu).

 

Troškovi otklanjanja nedostataka na robi koja je osnovano reklamirana padaju na teret FM Company d.o.o.

 

Potrošač nema pravo iz ovog člana ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.

 

Član 7.

Ako je reklamacija potrošača neopravdana na osnovu procene FM company-a, proizvođača, odnosno angažovanog stručnog lica za procenu opravdanosti reklamacije, ovlašćeno lice FM Company-a je u obavezi da potrošaču vrati proizvod i izda pismeni odgovor o neosnovanosti reklamacije.

 

Član 8.

Licа ovlašćenа za prijem reklamacijа su zaposleni u  maloprodajnim objektima. Lice ovlašćeno za prijem reklamacije je dužno da reklamaciju istog ili najkasnije narednog dana službi nadležnoj za rešavanje reklamacija.

 

U složenijim slučajevima ili kada se smatra da je za donošenje odluke o osnovanosti reklamacije potrebno dodatno mišljenje, FM Company zadržava pravo da zatraži mišljenje labaratorije koja se bavi proverom, pri čemu se mora voditi računa o poštovanju roka iz člana 4. ovog Pravilnika.

 

Član 9.

Ukoliko FM Company prodaje proizvod sa nedostatkom, dužan je da taj proizvod izdvoji od drugih proizvoda, da smanji cenu proizvoda u zavisnosti od vrste i obima nedostatka i da upozori potrošača na te nedostatke.

 

FM Company je dužan da na proizvodu sa nedostatkom istakne jasno i vidljivo obaveštenje o sniženoj ceni, o nedostatku proizvoda i o isključenju odgovornosti prodavca za taj nedostatak.

 

Član 10.

Kupljeni nekorišćeni proizvod, bilo da je kupljen u maloprodajnom objektu ili online prodavnici se može menjati za isti ili drugi iste ili veće vrednosti (uz doplatu) u roku od 14 dana od dana izvršene kupovine ili  dostavljanja proizvoda uz priložen dokaz o kupovini.

 

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravnilnik o rešavanju reklamacija od 15.09.2014.

Sadržaj © 2007 FM Company , Sva prava zadržana.
Web dizajn i razvoj: CoppeTeam Studio © 2006-2024, Prikazao: PowerCMS